Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa lub okresowa może być przyznana działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, statusie znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na pokrycie - w części lub całości - kosztów zakupu wyrobów medycznych oraz dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.

 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 • Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF

 

Pomoc pieniężna może być przyznana jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą”. (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 5164,78 zł).
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 3918,11 zł).
 3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 6233,36 zł),.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 2671,44 zł), przy czym pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych może być przyznana do wysokości 350% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 6233,36 zł), a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 450% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jestto 8014,32 zł).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

 

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia:

 

 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających w Polsce - PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających na terenie UE lub EFTA - PDF
 • Wniosek o przyznanie okresowej pomocy pieniężnej dla osób mieszkających poza granicami UE lub EFTA - PDF

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

 1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 3918,11 zł);
 2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 2671,44 zł)..

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie (od dnia 1 marca 2024 roku jest to 1780,96 zł).

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

Pomoc pieniężna przyznana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych jest wolna od podatku dochodowego (podstawa prawna: art. 21 ust. 1 pkt. 25c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

nr 5 (401) Maj

202405