Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.

 

Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

Kordian

 

Szef Urzędu informuje członków Rady na najbliższym jej posiedzeniu o przyjęciu bądź odrzuceniu opinii i postulatów zawartych w podjętych uchwałach. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona. Ponadto w posiedzeniach mogą uczestniczyć zastępcy desygnowani przez członków Rady, jak również eksperci i obserwatorzy zapraszani przez Szefa Urzędu. W okresach między posiedzeniami Rady jej regulaminowe funkcje pełni Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz. Decyzje powyższego gremium zapadają jednomyślnie, a następnie przedstawiane są do akceptacji Rady na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

anna stupnicka bando 2 fot. m. starowieyska 1

Anna Stupnicka-Bando

Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata - jest weteranem Armii Krajowej i uczestniczką powstania warszawskiego na Żoliborzu. W czasie wojny była także zaangażowana w udzielanie pomocy Żydom.

 Bartnikowski1

Bogdan Bartnikowski

Prezes Związku Powstańców Warszawskich - żołnierz Armii Krajowej, w czasie powstania warszawskiego brał udział w walkach na Ochocie, po ujęciu przez Niemców został uwięziony w obozie Auschwitz-Birkenau.

borejko

Kordian Borejko
Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków - w 1940 r. jako dziecko został zesłany wraz z rodziną z Wilna do Kazachstanu, skąd powrócił do Polski w 1946 roku. Od wielu lat kieruje Związkiem Sybiraków, jedną z największych kresowych organizacji w naszym kraju.

 

Chendyński1

Andrzej Chendyński
Prezes Koła Polaków z Indiiz lat 1942-48 - w 1940 r. został z matką i braćmi wysiedlony ze Lwowa do Kazachstanu, a potem Uzbekistanu. Na zesłaniu stracił matkę i rodzeństwo, po ewakuacji ze Związku Sowieckiego wraz z innymi dziećmi został przewieziony do Indii do polskiego ośrodka w Valiwade koło Kolhapur. Do Polski wrócił dopiero w 1948 roku.

Gładowskl1

Andrzej Gładkowski

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - działał w Szarych Szeregach, brał udział w
powstaniu warszawskim w rejonie Starego i Nowego Miasta. Po powstaniu został uwięziony w
obozie w Pruszkowie, następnie wywieziony na roboty przymusowe.

Komorowski

por. hm. Janusz Komorowski

p.o. Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - w czasie wojny należał do Zawiszaków Szarych Szeregów, brał udział w działaniach powstańczych na Ochocie.

kruszynski

płk Waldemar Kruszyński

Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego - jest weteranem Armii Krajowej Okręgu Lubelskiego, a także działających na zachodnim Pomorzu poakowskich organizacji Ruch Oporu AK oraz Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.

 Lewandowski1

płk dr inż. Czesław Lewandowski
Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - w czasie wojny działał w Szarych Szeregach na Żoliborzu, uczestniczył w
powstaniu warszawskim, po zatrzymaniu przez Niemców został uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof.

maksymowicz

Janusz Maksymowicz

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Wojskowego Korpusu SŁużby Bezpieczeństwa Armia Krajowa - był młodocianym żołnierzem Armii Krajowej, w czasie powstania warszawskiego brał udział w walkach na Starym Mieście i Śródmieściu. Kieruje Stowarzyszeniem Wojskowy Korpus Służby Bezpieczeństwa Armii Krajowej.

nowakowski

mjr Jakub Nowakowski

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Społeczny Komitet Opieki Nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu Zośka” - w czasie wojny członek młodzieżowej organizacji PET, potem Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Walczył w powstaniu warszawskim na Żoliborzu, po dostaniu się do niewoli przebywał w Stalagu w Altengrabow.

pruszyński

ppłk Jerzy Pruszyński

Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy” - po II wojnie światowej działał w antykomunistycznej organizacji „Orlęta Warszawy”. Po aresztowaniu został skazany na 10 lat więzienia, z którego wyszedł w 1956 roku.

zaborowski

płk dr inż. Zbigniew Zaborowski

Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich - służył w Batalionach Chłopskich na Lubelszczyźnie, uczestniczył m.in. w odbiciu więźniów w z niemieckiego więzienia w Opolu Lubelskim. 

zalewski

Stanisław Zalewski

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - w czasie wojny działał w podziemiu na warszawskiej Pradze, po aresztowaniu przez Niemców był więziony na Pawiaku, potem w Auschwitz-Birkenu i Mauthausen-Gusen.

Żelaśkiewicz1

Józef Żelaśkiewicz

Związek Inwalidó Wojennych -pełnił służbę w Szarych Szeregach i Armii Krajowej w powiecie miechowskim w Małopolsce. Po wojnie był więziony z przyczyn politycznych. Reprezentuje Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszą polską organizację kombatancką.


nr 7 (403) Lipiec

K07