Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje i odwołuje imiennie Szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez Szefa Urzędu.

 

W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają przewodniczącego, 3 zastępców oraz sekretarza. Wybory odbywają się w trybie tajnym, chyba że członkowie Rady jednogłośnie zaakceptują jawny tryb wyborów.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych.

 

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Skład Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

 

Andrzej Anusz

 

Andrzej Anusz

Sekretarz Rady

 

 Wojciech Borowik

 

Wojciech Borowik

Zastępca Przewodniczącego Rady

Adam Borowski Adam Borowski

 Kazimierz Drzazga

 

Kazimierz Drzazga

 Zbigniew Fijak

 

Zbigniew Fijak

 Joanna Frankiewicz

 

Joanna Frankiewicz

 Micha Janiszewski

 

Michał Janiszewski

 Andrzej Koodziej

 

Andrzej Kołodziej

 Stanisaw Kowalski

 

Stanisław Kowalski

 Ryszard Majdzik

 

Ryszard Majdzik

 Marczak

 

Henryk Marczak

 Kornel Morawiecki

 

Kornel Morawiecki

Przewodniczący Rady

 Iwona Olejniczak

 

Iwona Olejniczak

 Antoni Piekakiewicz

 

Antoni Piekałkiewicz

 Zofia Romaszewska

 

Zofia Romaszewska

Przewodnicząca Rady

 Andrzej Rozplochowski

 

Andrzej Rozpłochowski

Zastępca Przewodniczącego Rady

 Słowik Andrzej

 

Andrzej Słowik

Zastępca Przewodniczącego Rady

 Andrzej Sobieraj

 

Andrzej Sobieraj

 Stopa

 

Jerzy Stopa

 Jan Wyrowinski

 

Jan Wyrowiński

 Jerzy Zacharow

 

Jerzy Zacharow

Małgorzata Zwiercan

 

Małgorzata Zwiercan

nr 9 (393) Wrzesień 2023

202309