Osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich przysługują następujące świadczenia:

 

  1. comiesięczne świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od długości trwania represji i wynosi od 11,53 zł do 229,91 zł

  2. uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej:

  • prawo korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,

  • prawo korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

  1. prawo pierwszeństwa w dostępie do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej,

  2. prawo do ubiegania się o przyznanie jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR,

  3. możliwość dokonywania wypłat świadczeń na rachunki zagraniczne.

 

Ponadto, samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom deportowanym do pracy przymusowej lub osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą wydaje Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2044).

 

Wzór legitymacji: