Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Osobom uprawnionym do świadczenia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna – jednorazowa lub okresowa.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na pokrycie – w części lub w całości - kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności (wniosek -  DOC / PDF).

 

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana, jeżeli:

  1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury, ogłaszanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 353), zwanej dalej „najniższą emeryturą”.
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury.
  3. dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emeryturyw przypadku gdy wnioskodawca:
    1. pobiera rentę inwalidy wojennego lub wojskowego,
    2. jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana do wysokości 150% najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych może być przyznana do wysokości 350% najniższej emerytury, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności może być przyznana do wysokości 450% najniższej emerytury.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa jest przyznawana nie częściej niż 2 razy w roku kalendarzowym.

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia (wniosek - DOC / PDF).

 

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana, jeżeli:

  1. dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury.
  2. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury.

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie.

 

Pomoc pieniężna okresowa jest przyznawana na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.