Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.


Urząd przystąpił do realizacji ustawy.


Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane zostanie decyzją wydaną z urzędu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Oznacza to, że osoba uprawniona do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego nie składa wniosku o jego przyznanie.


Po wydaniu decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego, Urząd wypłaci świadczenie nie później niż w terminie do 31 marca 2022 roku.


Osobom o potwierdzonym statusie, które pobierają comiesięczne świadczenie pieniężne (obecnie w kwocie 460,50 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone w sposób wybrany przez te osoby dla wypłaty comiesięcznego świadczenia pieniężnego.


Z kolei dla osób nie pobierających comiesięcznego świadczenia pieniężnego sposób wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego ustalono odmiennie w zależności od tego, czy mieszkają w Polsce, czy za granicą. I tak, jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie przekazane:

 

1)  osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka w Polsce i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – przekazem pocztowym
     na ostatni adres korespondencyjny tej osoby używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

 

2)  osobie o potwierdzonym statusie, która mieszka poza granicami Polski i nie pobiera comiesięcznego świadczenia pieniężnego – w walucie
     wymienialnej,  na rachunek bankowy tej osoby za granicą w państwie jej zamieszkania, wskazany do dnia 28 lutego 2022 roku przez osobę
     uprawnioną do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Osoby te proszone są o niezwłoczne złożenie oświadczenia o numerze Pana/Pani
     zagranicznego rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane jednorazowe świadczenie pieniężne – formularze oświadczenia
     dostępne są tutaj:
      - Formularz wypłaty świadczenia dla osób mieszkających w UE lub na obszarze EFTA,
      - Formularz wypłaty świadczenia dla osób mieszkających poza UE lub obszarem EFTA.

     Formularz oświadczenia należy wypełnić, podpisać i przesłać drogą pocztową na adres Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
     Represjonowanych (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa) albo za pośrednictwem
     platformy elektronicznej e-PUAP.

nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien