Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych .
To kolejny krok mający na celu zwiększenie zakresu wsparcia Państwa na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych dla Polski obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani.


W 2017 roku w wyniku nowelizacji przepisów uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych uległy znacznemu poszerzeniu, w szczególności zmianie uległ charakter świadczenia pieniężnego ze świadczenia o charakterze pomocowym (zależnego od kryteriów dochodowych) na świadczenie o charakterze honorowym (należne z tytułu posiadania uprawnień bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków). Uzyskali też inne uprawnienia należne dotychczas tylko kombatantom z czasów II Wojny Światowej: prawo do leczenia poza kolejnością, prawo do uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, a także prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

W mijającym roku działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych otrzymali także prawo do uzyskania świadczenia wyrównawczego, jeśli pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2.400 zł brutto miesięcznie. Wprowadzono dodatkowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej, m.in. możliwość udzielania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dotacji organizacjom pozarządowym na wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz osób uprawnionych.

Ponadto od czterech lat Urząd realizuje Program leczenia uzdrowiskowego, który pozwala działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym co roku odbyć kompleksową rehabilitację uzdrowiskową, która dzięki mnogości zabiegów i ich częstotliwości daje realną i wymierną możliwość podreperowania zdrowia nadszarpniętego z uwagi na dotychczasowe przeżycia i doznane represje, tj. aresztowania, pobicia, zastraszania, pozbawianie snu, głodzenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz Programu dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.