Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 marca 2020 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

To kolejny krok mający na celu zwiększenia zakresu wsparcia państwa na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych dla Polski obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani.

 

W 2017 roku w wyniku nowelizacji przepisów działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych z lat 1956-1989 uzyskali porównywalne uprawnienia z weteranami i kombatantami z lat 1939-1956

 

Działacze opozycji antykomunistycznej nabyli prawo do ubiegania się o przyznanie bezterminowo świadczenia pieniężnego bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.

 

Uzyskali także inne uprawnienia przysługujące dotychczas tylko kombatantom z czasów II wojny światowej: prawo do leczenia poza kolejnością, do uzyskania bez skierowania ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych, a także prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej. Osoby w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, mogą zwrócić się do Szefa UdSKiOR o przyznanie pomocy pieniężnej.

 

Ponadto od czterech lat Urząd realizuje Program leczenia uzdrowiskowego, który pozwala działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym co roku odbyć kompleksową rehabilitację uzdrowiskową, która dzięki mnogości zabiegów i ich częstotliwości daje realną i wymierną możliwość podreperowania zdrowia nadszarpniętego z uwagi na dotychczasowe przeżycia i doznane represje, tj. aresztowania, pobicia, zastraszania, pozbawiania snu, głodzenia.

 

Teraz rozpoczynamy kolejny projekt - Program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Szef Urzędu zdecydował o jego wprowadzeniu od 3 marca 2020 roku, mając na uwadze pozytywne skutki analogicznego programu realizowanego dotychczas na rzecz kombatantów. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie dwóch aparatów słuchowych - w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym aparacie na każde ucho). Dzięki tej nowej formie wsparcia uprawnione osoby będą mogły otrzymać dofinansowanie nawet do 5.000 złotych brutto za jeden aparat.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami Programu, klikając w link.