Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działająca przy Szefie UdSKiOR Janie Józefie Kasprzyku wybrała 24 maja br. swoje prezydium. Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane przez władze komunistyczne reprezentujący środowiska niepodległościowe wybrali przewodniczącym Rady Kornela Morawieckiego, Prezesa Stowarzyszenia Solidarność Walcząca.

 

Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali:

Wojciech Borowik – Prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa,

Andrzej Słowik – Prezes Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956-1989,

Andrzej Rozpłochowski – Prezes Porozumienia Katowickiego 1980 – Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci,

 

a sekretarzem Rady:

Andrzej Anusz – działacz opozycji antykomunistycznej.

 

Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Członków Rady powołuje i odwołuje imiennie Szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez Szefa Urzędu. Obecnie w skład Rady wchodzi 18 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby.