78 lat temu nazistowskie Niemcy ogłosiły informację o odkryciu grobów polskich oficerów a 30 lat temu ZSRR przyznał się do zbrodni katyńskiej potwierdzając, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku przez NKWD.

W przededniu 11. rocznicy jednej z największych tragedii w historii naszego narodu, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wraz z rodziną śp. ministra Janusza Krupskiego złożył kwiaty przed siedzibą UdSKiOR przy ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie, gdzie znajduje się tablica poświęcona pamięci tragicznie zmarłemu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Kierownikowi naszego Urzędu w latach 2006-2010.

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji rozbił się rządowy samolot wiozący państwową delegację z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele, udającą się do Katynia na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oddał w Warszawie hołd Ofiarom katastrofy w przededniu jej 11. rocznicy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę życzyć, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał wszelkimi łaskami i zdrowiem oraz nieustannie napełniał wiarą, nadzieją i miłością! Surrexit Christus, Alleluja!

31 marca, 129 lat temu urodził się najsłynniejszy polski dowódca wojsk pancernych Generał Stanisław Maczek. Walczył w I wojnie światowej, w wojnie polsko-bolszewickiej oraz na frontach II wojny światowej, dowodząc m. in. 1. Dywizją Pancerną Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, z którą wyzwalał europejskie miasta spod niemieckiej okupacji.

 

Kolejne pół miliona złotych dla organizacji pozarządowych wspierających kombatantów i działaczy opozycji antykomunistycznej. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił nowy Otwarty Konkurs Ofert na pomoc najbardziej potrzebującym bohaterom naszej wolności w czasie trzeciej fali epidemii.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”.

77 lat temu, 24 marca 1944 r., w podłańcuckiej wsi Markowa niemieccy żandarmi zamordowali ośmioosobową rodzinę Ulmów oraz ośmiu Żydów, którzy ukrywali się w ich domu. W rocznicę tej tragedii, 24 marca br., w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, oddaliśmy hołd wszystkim obywatelom Rzeczpospolitej, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem życia nieśli pomoc osobom narodowości żydowskiej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca br. zostało ustalone, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy) . Ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat najważniejszych regulacji zawartych w nowelizacji.

 

A.    ZMIANY ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ DLA WSZYSTKICH PODOPIECZNYCH URZĘDU.

 

Zmiany wprowadzone omawianą ustawą prowadzą do zwiększenia dostępności pomocy pieniężnej dla wszystkich Podopiecznych Urzędu, tj. kombatantów, osób deportowanych do pracy przymusowej, żołnierzy-górników, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych oraz dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

 

Obejmują one:

 

1)    zwiększenie częstotliwości przyznawania pomocy pieniężnej jednorazowej.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana 2 razy w roku.

 

2)    podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy jednorazowej:.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

 

1)    dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% (3.628 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 220% ),

2)    dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2.752 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 150% ),
3)    dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% (4.378 zł) najniższej emerytury, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji. (dotychczas: 300% ).

 

3)    podniesienie kryteriów dochodowych przy pomocy okresowej:

 

Pomoc pieniężna okresowa będzie mogła być przyznana, jeżeli:

 

1)    dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% (2.752 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 150% ),
2)    dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% (1.876 zł) najniższej emerytury (dotychczas: 100% ).

 

4)    podniesienie wysokości pomocy pieniężnej jednorazowej:.

 

Pomoc pieniężna jednorazowa będzie mogła być przyznawana do wysokości 150% (1.876 zł) najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wyrobów medycznych będzie mogła być przyznawana do wysokości 350% (4.378 zł) najniższej emerytury, a na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 450% najniższej emerytury (5.629 zł).


B.    POTWIERDZANIE PRZEZ SZEFA URZĘDU NOWEGO OKRESU NA PODSTAWIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS.

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie potwierdzał nowy okres składkowy – okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce.

 

Tak jak w przypadku dotychczas potwierdzanych okresów: świadczenia pracy po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku oraz niewykonywania pracy przed dniem 30 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych, okres pozbawienia możliwości wykonywania zawodu będzie potwierdzany na wniosek złożony do Szefa Urzędu, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji w sprawie. Nowy okres może być dowodzony w szczególności dokumentami lub zeznaniami świadków.

 

Formularz wniosku o potwierdzenie okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce zostanie udostępniony na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze”.C.    WPROWADZENIE NOWEGO SPOSOBU USTALENIA PODSTAWY WYMIARU KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO W ODNIESIENIU DO OKRESÓW
       SKŁADKOWYCH/UZNANYCH ZA SKŁADKOWE Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ/REPRESJI Z
       POWODÓW POLITYCZNYCH.

 

Nowy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego będzie mógł dotyczyć każdego z okresów składkowych/uznawanych za składkowe zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tj. okresu:

 

 • osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku po dniu 31 grudnia  1955 r. za działalność polityczną,

   

 • świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,

   

 • niewykonywania pracy przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych,

   

 • internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. poz. 154 z 1982 r. poz. 18 oraz z 1989 r. poz. 178),

   

 • okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce – nowy okres potwierdzany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Za podstawę wymiaru składek za rok, w którym przypada okres potwierdzony jako składkowy, przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia proporcjonalnie do tego okresu.

 

Ubezpieczonym, którym ustalono kapitał początkowy, wysokość emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ponownego ustalenia kapitału początkowego, wysokości emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy z uwzględnieniem nowych rozwiązań dokonuje się na ich wniosek, o ile jest to dla nich korzystniejsze.

 

Emerytura lub renta w wysokości ustalonej według nowych zasad przysługuje od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2021 r.

 

Decyzję w sprawie ponownego ustalenia kapitału początkowego, ponownego ustalenia wysokości emerytury, w tym również emerytury obliczonej z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego, oraz decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej organ rentowy wydaje w ciągu 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.


D.    ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYRÓWNAWCZEGO.

 

Zgodnie z nowelizacją świadczenie wyrównawcze będzie przysługiwało osobie uprawnionej pobierającej nie tylko tak jak dotychczas emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, lecz także osobom pobierającym rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2501,76 zł miesięcznie.


E.    ZMIANY W USTAWIE Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 R. O ŚWIADCZENIU PIENIĘŻNYM PRZYSŁUGUJĄCYM OSOBOM ZESŁANYM LUB
       DEPORTOWANYM PRZEZ WŁADZE ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH W LATACH 1936–1956.

 

W zmienianej ustawie wyłączone zostanie czasowe ograniczenie do lat 1936-1956 okresu podlegania represjom, za które należne jest świadczenie pieniężne.


F.    DODATKOWY URLOP DLA DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSÓB REPRESJONOWANYCH Z POWODÓW
      POLITYCZNYCH
.

 

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu będzie przysługiwał dodatkowy 5-dniowy urlop w roku kalendarzowym.
 

G.    WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW.

 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11–15, które dotyczą nowego sposobu ustalania przez ZUS podstawy wymiaru emerytury - wejdą one w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.