W 2016 i 2017 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy pomocy swoich służb wdrożył i zrealizował program leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych. Z pomocy finansowej przyznawanej na podstawie programu skorzystało kilkaset osób posiadających potwierdzony decyzją Szefa Urzędu status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Mając na uwadze pozytywne skutki dotychczasowych programów w sferze poprawy kondycji zdrowotnej osób zasłużonych w walce o odzyskanie pełnej niepodległości i suwerenności Ojczyzny w okresie PRL-u, została podjęta decyzja o kontynuacji tej formy pomocy w 2018 roku. Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu obowiązujące od 8 lutego 2018 roku.

 

Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujące od 8 lutego 2018 roku:

 

1. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek (DOC / PDF) zainteresowanej osoby.

2. Dostępność i wysokość pomocy pieniężnej jest uzależniona od sytuacji materialnej wnioskodawcy, długości i kosztu planowanego leczenia, a w szczególności od wysokości środków budżetowych, jakimi dysponuje Urząd.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe należy w szczególności dołączyć:

a) dokumentację potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy może być również ustalony na podstawie dokumentacji znajdującej się już w Urzędzie, jeśli jest ona aktualna, tzn. została wystawiona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczenia o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.;

b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia leczenia uzdrowiskowego lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku, poz. 835) w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ;

c) kosztorys, fakturę pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji wystawione przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe, przy czym przedłożony przez wnioskodawcę dokument powinien określać jego koszt, termin oraz dane, w tym nr rachunku bankowego, placówki realizującej leczenie.

4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek może nie zostać załatwiony w terminie pozwalającym na przekazanie środków do placówki realizującej leczenie w wyznaczonym terminie.

5. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest wyłącznie na koszty pobytu wraz z wyżywieniem oraz koszty leczenia, w szczególności na: posiłki i noclegi, zabiegi, opiekę lekarską i pielęgniarską. Koszty uboczne związane z pobytem w placówce realizującej leczenie uzdrowiskowe, tj. koszty dojazdu, opłata za parking, wypożyczenie TV, opłata klimatyczna itp. pokrywa wnioskodawca.

6. Pomoc pieniężna w ramach Programu może być przyznana wyłącznie na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe. Nie może być przyznana na świadczenie o podwyższonym standardzie (typu LUX, SPA itp.) z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w punkcie 7 poniżej.

7. Pomoc pieniężna może być przyznana na świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe w standardzie podwyższonym tylko w sytuacji, gdy podwyższony standard oznacza dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przy czym potrzeby te muszą być udokumentowane przez wnioskodawcę przy pomocy stosownej dokumentacji medycznej potwierdzającej obniżoną sprawność ruchową, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

8. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być przyznana jeżeli:

a) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury (od 1 marca 2018 roku jest to 3089,40 zł),

b) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 230% najniżej emerytury (od 1 marca 2018 roku jest to 2368,54 zł).

9. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być przyznana tylko osobie uprawnionej – posiadającej potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wysokość pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na leczenie uzdrowiskowe jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poniższej tabeli parametrów dotyczących poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, długości planowanego leczenia uzdrowiskowego oraz maksymalnych kwot dofinansowania, a także wysokości dostępnego budżetu.

 

Długość planowanego leczenia uzdrowiskowego Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)
  dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 220% najniższej emerytury dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę 220% najniższej emerytury, ale nie przekracza kwoty 300% najniższej emerytury
  dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% najniżej emerytury dla osoby uprawnionej, której dochód przekracza kwotę na osobę w rodzinie nie przekracza kwotę 150% najniżej emerytury, ale nie przekracza kwoty 230% najniżej emerytury
do 7 dni do 2.500,00 zł do 1.500,00 zł
do 14 dni do 3.000,00 zł do 2.000,00 zł
do 21 dni do 3.500,00 zł do 2.500,00 zł

 

10. Jeżeli koszt planowanego leczenia uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z powyższej tabeli, pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z powyższej tabeli.

11. Możliwe jest udzielenie pomocy pieniężnej na koszt pobytu osoby sprawującej opiekę nad osobą uprawnioną (zwanej dalej „opiekunem”) w trakcie leczenie uzdrowiskowego, wyłącznie wówczas jeśli wymaga tego stan zdrowia wnioskującego, potwierdzony stosowną dokumentacją medyczną. Maksymalna kwota dofinansowania pobytu opiekuna może wynieść do 1500 zł brutto.

12. Celem uzyskania pomocy pieniężnej na koszt pobytu opiekuna w szczególności należy przedstawić:

a) orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

bądź

b) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji.

13. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12 oraz w punkcie 3, mogą być złożone w formie kopii, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ poweźmie wątpliwość co do ich prawdziwości. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić oryginał dokumentu lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

14. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe jest przekazywana przelewem na nr rachunku bankowego placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie uzdrowiskowe wskazany na fakturze pro forma, kosztorysie lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji.

15. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe jest przyznawana na podstawie kompetencji Szefa Urzędu określonych w art. 10 ust. 7 ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na zasadach określonych w ww. ustawie.

16. Korzystanie z leczenia w ramach NFZ lub PCPR/PFRON nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w ramach niniejszego Programu ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

17. Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu nie może być przeznaczona na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową realizowane w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.

18. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu może być przyznana raz w roku.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 276 77 77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Program obowiązuje od 8 lutego do 31 grudnia 2018 roku.

nr 6 (401) czerwiec

 

kombatant 6

nr 5 (401) Maj

202405