Dziś na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy śp. Wojciecha Jana Borowika - działacza opozycji antykomunistycznej, członka warszawskiego KIK, współpracownika KOR, KSS KOR, SKS, ROPCiO, KPN, działacza NZS i NSZZ "Solidarność", posła na Sejm II kadencji, prezesa Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

28 grudnia br. w siedzibie Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odbyło się spotkanie z ks. bp. płk. Mirosławem Wolą, który kończy służbę wojskową z końcem bieżącego roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć, aby Nowonarodzony Chrystus darzył nas wszystkich wiarą i nadzieją, tak silną i potężną jak ta, którą mieli nasi praojcowie broniący przed stu laty cywilizacji łacińskiej przed bolszewicką nawałą. Niech Boża Dziecina daje zdrowie, siły i wszelkie łaski potrzebne w pracy i służbie Rzeczypospolitej, a Betlejemska Gwiazda oświetla wszystkie drogi Nowego Roku 2021.

22 grudnia 2020 r. w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 30. rocznicę przekazania insygniów władzy II RP przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego pierwszemu polskiemu prezydentowi wybranemu po II wojnie światowej w wolnych wyborach Lechowi Wałęsie.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ponownie będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie realizował program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych oraz program dofinansowania leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych .
To kolejny krok mający na celu zwiększenie zakresu wsparcia Państwa na rzecz poprawy jakości życia tych szczególnie zasłużonych dla Polski obywateli, którzy w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, wolności, majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego i art. 13b ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego, działaczy opozycji antykomunistycznej i innych uprawnionych, zwanych dalej łącznie „osobami uprawnionymi”.

Świąteczne upominki od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych trafiły 18 grudnia br. do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa oraz Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sterniczej w Warszawie. Wraz z prezentami przekazane zostały bożonarodzeniowe kartki przygotowane przez najmłodszych specjalnie dla weteranów.

W środę 16 grudnia br. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odwiedził Kombatantów z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkania te po raz kolejny były świetną okazją nie tylko do złożenia świątecznych życzeń, ale także wsłuchania się w potrzeby podopiecznych Urzędu.