Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie z wolnej ręki na Zapewnienie usług zabezpieczenia multimedialnego, scenotechnicznego, scenograficznego oraz innych usług w dniach 4-5 października 2019 r. niezbędnych do należytego przeprowadzenia państwowej ceremonii pogrzebowej.

03.10.2019 r.

 

 03.10.2019 r. – informacja o zawarciu umowy/udzieleniu zamówienia

Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

22.11.2018  r.

 22.11.2018 r.- ogłoszenie o zamówieniu

 

 22.11.2018 r. - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

wordicon large 22.11.2018 r. - Wykaz usług (załącznik nr 1)

 

wordicon large 22.11.2018 r. - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 2)

 

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej (załącznik nr 3)  

 

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu w uiszczaniu podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (załącznik nr 4 )

 

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie w sprawie braku wydania środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 5)

 

wordicon large 22.11.2018 r. - Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego (załącznik nr 6)

 

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 8)

 

wordicon large 22.11.2018 r. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (załącznik nr 8)

 

02.01.2019 r. - Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 

04.01.2019 r. – Informacja z otwarcia ofert

 

17.01.2019 r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty