Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje Szef Urzędu spośród kombatantów oraz osób represjonowanych, troszcząc się przy tym o należytą reprezentację poszczególnych środowisk. Składa się ona z 12 do 15 członków. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, spośród swego grona wybierają przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza. Rada może powoływać zespoły i komisje problemowe, mające ułatwić realizację jej funkcji.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków bądź postulatów w sprawach istotnych dla kombatantów i osób represjonowanych. Rada może występować z apelami i postulatami do społeczeństwa, środowiska kombatanckiego, jak również do władz państwowych i samorządowych.

 

Rada wyraża swe opinie poprzez uchwały. Przyjmowane są one zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. Wyjątkiem są zagadnienia związane z apelami i postulatami do środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządowych – w takich wypadkach wymagana jest jednomyślność członków Rady.

 

Szef Urzędu informuje członków Rady na najbliższym jej posiedzeniu o przyjęciu bądź odrzuceniu opinii i postulatów zawartych w podjętych uchwałach.

Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona. Ponadto w posiedzeniach mogą uczestniczyć zastępcy desygnowani przez członków Rady, jak również eksperci i obserwatorzy zapraszani przez Szefa Urzędu. W okresach między posiedzeniami Rady jej regulaminowe funkcje pełni Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i sekretarz. Decyzje powyższego gremium zapadają jednomyślnie, a następnie przedstawiane są do akceptacji Rady na jej najbliższym posiedzeniu plenarnym.

 

Skład Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

borejko

Kordian Borejko - Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków

kazubski

płk dr inż. Marian Kazubski - Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP

kruszynski

ppłk Waldemar Kruszyński - Prezes Zarządu Obwodu Warszawa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego

kaczorowska

Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska - reprezentująca środowiska emigracyjne

nizieński

Bogusław Nizieński - Żołnierz Armii Krajowej, polski prawnik, sędzia, w latach 1999–2004 Rzecznik Interesu Publicznego, Kawaler Orderu Orła Białego

pruszyński

kpt. Jerzy Pruszyński - Prezes Zarządu Głównego Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 – 1956 „Jaworzniacy”

zalewski

Stanisław Zalewski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

obrembalska

mjr Jadwiga Obrembalska - Prezes Zarządu Głównego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

zaborowski

płk dr inż. Zbigniew Zaborowski - Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich

sobierajski zmarly

płk dr hab. Ryszard Sobierajski - Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

galperyn

ppłk Zbigniew Galperyn - Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich

wolski

prof. Wojciech Wolski - Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów

żukowski

mjr prof. Leszek Żukowski - Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

anna stupnicka bando 2 fot. m. starowieyska 1 Anna Stupnicka-Bando - Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata