OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 27-35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), ogłasza AUKCJĘ na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego.

 

I. Nazwa i siedziba organizatora aukcji:

 

            Urząd do Spraw Kombatantów

            i Osób Represjonowanych

            ul. Wspólna 2/4

            00-926 Warszawa

II. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji:

 

Aukcja przeprowadzona będzie w dniu 24.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (sala konferencyjna 3006 – III piętro).

 

III. Rodzaj i typ sprzedawanego przedmiotu aukcji:

 

            Przedmiotem aukcji jest samochód osobowy:

            marka/model: Honda Civic FD7

            rodzaj nadwozia: sedan

            liczba miejsc: 5

            rok produkcji: 2007

            rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa

            przebieg: 282 000 km

            nr rejestracyjny: WI 8738G

            kolor: czarny

            moc silnika: 103 kW

            pojemność silnika: 1799 cm³

            nr VIN (nadwozia): NLAFD75707W000140

Stan techniczny: samochód nie w pełni sprawny, wymaga dokonania szeregu napraw.

Wyposażenie dodatkowe: brak.

Dokumenty:

Karta pojazdu: Seria KP/AAA 8362525

Dowód rejestracyjny: Seria DR/BAM 3809397;

IV. Miejsce i termin oględzin przedmiotu aukcji:

           

Przedmiot Aukcji można oglądać w siedzibie Urzędu przy ul. Wspólnej 2/4
w Warszawie w dni powszednie (pn.-pt.) w godzinach 8:15 – 15:00 w terminie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uzgodnienia terminu oględzin należy dokonać z Panem Marcinem Kierlikiem pod nr tel. 22 270-72-05. Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji udziela Pan Marcin Kierlik pod w/w nr tel.

 

V. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji:

 

 1. Cena wywoławcza przedmiotu aukcji wynosi: 5 000,00 zł netto (słownie; pięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Postąpienie wynosi: 50,00 zł

VI. Informacje dotyczące wadium:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości:

10 % ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu , tj.: 500,00 zł                                      

 1. Wadium należy wnieść do dnia 23.10.2019 r. do godz. 16:00 przelewem na rachunek bankowy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr 89 1010 1010 0050 4713 9120 0000 prowadzony przez Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie z adnotacją: „Wadium – kupno samochodu Honda Civic o nr rejestracyjnym WI 8738G”
 2. Za termin wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, o którym mowa w pkt VI. ust. 2 ogłoszenia.
 3. Wadium wniesione przez licytanta, który zaoferuje podczas aukcji najwyższą cenę i któremu zostanie udzielone przybicie, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
 4. Pozostałym licytantom aukcji wadium zostanie zwrócone (odesłane na ich konto podane w „Zgłoszeniu udziału w aukcji”) w terminie 7 dni od zamknięcia aukcji.

VII. Informacje dotyczące przebiegu aukcji:

 

 1. Osoby chcące wziąć udział w aukcji muszą najpóźniej w dniu aukcji przed jej rozpoczęciem tj. do dnia 24.10.2019 r. do godziny 9:30 stawić się w siedzibie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie – w Sali konferencyjnej nr 3006 – III piętro, celem wypełnienia i złożenia Zgłoszenia udziału w aukcji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Zgłoszenie udziału w aukcji musi zawierać:
  1. Dane oferenta: Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, podpis zgłaszającego udział w aukcji / osoby umocowanej do podejmowania czynności prawnych / pełnomocnika;
  2. Określenie przedmiotu aukcji;
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, jak również, że nie wnosi on żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji, a także, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające             z rezygnacji z oględzin przedmiotu aukcji;
  4. Ksero dowodu wniesienia wadium potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę wskazaną w Zgłoszeniu udziału w aukcji – Załączniku nr 1 do ogłoszenia, zgodnie z pkt VII ust. 2 lit. a ogłoszenia;
  5. Pozostałe dokumenty:

- w przypadku osób fizycznych biorących udział w aukcji ksero dokumentu stwierdzającego tożsamość;

-   w przypadku osób prawnych, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, biorących udział w aukcji – ksero aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);

- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji oraz inne dokumenty stwierdzające tożsamość osoby.

Pełnomocnictwo do wzięcia udziału w aukcji udzielone zostaje przez osoby upoważnione do reprezentowania uczestnika aukcji osobie biorącej w niej udział.

 1. Aukcja jest prowadzona przez 3 osobową komisję, w której przewodniczący jest prowadzącym aukcję.
 2. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia aukcji;
  2. ustala liczbę zgłoszonych licytantów, sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
  3. podaje licytantom do wiadomości:

- przedmiot aukcji;

- cenę wywoławczą;

- wysokość postąpienia;

- termin uiszczenia ceny nabycia;

- zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji;

- nazwy lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.

 1. Prowadzący aukcję nie dopuszcza licytanta do udziału w niej jeżeli:
  1. wadium zostało złożone po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub wysokości;
  2. nie wypełnił zgłoszenia i/lub nie złożył wymaganych dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nowe zgłoszenie.
 2. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Stawienie się jednego uczestnika aukcji jest wystarczające do odbycia aukcji.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.
 5. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 7. Nabywca jest zobowiązany podpisać umowę i zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt dokonuje odbioru i transportu zakupionego przedmiotu sprzedaży.
 9. Prowadzący aukcję sporządza niezwłocznie protokół z przebiegu aukcji, który powinien zawierać w szczególności:
  1. określenie miejsca i czasu aukcji;
  2. wysokość ceny wywoławczej;
  3. ilość licytantów, którzy stawili się na aukcję;
  4. najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot sprzedaży;
  5. imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
  6. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
  7. wnioski i oświadczenia członków komisji.
 10. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole. Taką wzmiankę należy uczynić także o wpłaceniu ceny nabycia w terminie.
 11. Protokół, o którym mowa w pkt VII ust. 14 ogłoszenia, zatwierdza Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

 

VIII. Zastrzeżenie:

 1. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania aukcji w całości lub części, a także zamknięcia aukcji bez podania przyczyny.
 2. Organizator aukcji nie odpowiada za wady ukryte w/w samochodu osobowego.
 3. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu aukcji ponosi nabywca.

IX. Załączniki: