Punkt informacyjny
Pokój N041
Wejście od ul. Żurawiej 3/5

 

Czynny:

  • Poniedziałek - 8:15-13:00, 13:30-18:00
  • Wtorek - piątek - 8:15-13:00, 13:30-16:15

tel. 22 276 77 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gabinet Szefa Urzędu

Dyrektor Wojciech Lesiak
tel. 22 276 77 01

fax 22 250 52 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gabinet Szefa Urzędu zapewnia obsługę działań wykonywanych bezpośrednio przez Szefa Urzędu i utrzymuje kontakty z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Urzędu. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami zrzeszającymi kombatantów i ofiary represji, fundacjami i organizacjami społecznymi współdziałającymi z ruchem kombatanckim. Prowadzi analizy problemowe na tematy związane z prawem kombatanckim oraz opracowuje wnioski o przyjęcie przez Szefa Urzędu patronatu honorowego lub wstąpienie Szefa Urzędu do komitetu honorowego, związane z realizacją zadań upamiętniających tradycje walk o niepodległość państwa polskiego.


Dyrektor Generalny
Andrzej Bida
tel. 22 270 72 08
fax 22 250 52 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor Tomasz Lis
tel. 22 270 72 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny księgowy Zdzisława Gozdan
tel. 22 336 77 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Dyrektora Generalnego współpracuje z parlamentem, Kancelariami Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami i urzędami centralnymi, przygotowując i opiniując projekty zmian w prawie kombatanckim. Zajmuje się obsługą prawną Urzędu, a jego pracownicy reprezentują Urząd w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Biuro sprawuje również obsługę kadrową i szkoleniową pracowników Urzędu oraz prowadzi ich sprawy socjalne.


Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
Dyrektor Monika Kalinowska
tel. 22 276 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora Michał Frydrychowicz
tel. 22 276 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji wydaje decyzje w sprawach o przyznanie lub potwierdzenie uprawnień przysługujących weteranom wojen, ofiarom represji oraz wdowom i wdowcom po nich pozostałym – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1206). Orzeka również o odmowie lub pozbawieniu uprawnień kombatanckich osobom, którym w myśl przepisów cyt. ustawy uprawnienia takie nie przysługują. Wydaje także decyzje o przyznaniu uprawnień określonych w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1001), potwierdza okresy świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji lub pozostawania bez pracy w wyniku represji politycznych – na podstawie dyspozycji art. 117, ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887) oraz realizuje ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956–1989 (Dz.U. z 2009 r., Nr 91, poz. 741 ze zm.). Departament realizuje również ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 693) poprzez wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych, przyznawanie świadczenia pieniężnego i jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej oraz wydawanie odznaki honorowej i legitymacji działacza opozycji/osoby represjonowanej z przyczyn politycznych. Wykonuje zadania związane z doskonaleniem systemu pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji prowadzi Archiwum Zakładowe oraz obsługuje punkt informacyjny Urzędu. Wystawia zaświadczenia potwierdzające przyznanie uprawnień kombatanckich oraz uprawnień przysługujących wdowom i wdowcom po kombatantach lub ofiarach represji, a także wystawia legitymacje członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenia potwierdzające żołnierzom służby zastępczej prawa do bezpłatnych leków.


Departament Uroczystości
Wicedyrektor płk dypl. Zbigniew Krzywosz
tel. 22 276 77 24

fax 22 250 52 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Uroczystości organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe oraz kombatanckie w kraju i za granicą, prowadzi i koordynuje realizację innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kombatanckimi oraz urzędami administracji publicznej zajmującymi się sprawami polskich kombatantów i ofiar represji poza granicami kraju. Sporządza roczne plany uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd. Ponadto opiniuje i sporządza wnioski o nadanie przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym w walkach o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a także opiniuje wnioski o mianowanie na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. Przygotowuje i przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej projekty postanowień Prezydenta RP oraz decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej w sprawach mianowania kombatantów na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie (przedstawianych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym – Dz.U. z 1999 r. Nr 72, poz. 804 z późn. zm.). Opiniuje wnioski o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe osób przedstawianych na podstawie art. 76 ust. 8 p. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), przedkładane do Urzędu przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. Realizuje również postanowienia zawarte w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230). Weryfikuje wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych nadawanych przez Szefa Urzędu.