Drukuj

Osobie uprawnionej na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.

 

Osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej.

 

Osoby o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zasadniczo, świadczeniodawca powinien udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Jeżeli jednak udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki ma obowiązek zamieścić pisemną informację o uprawnieniach związanych z prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej lub z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadą jest, że świadczeniobiorcom ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne przysługują na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Od przyjętej zasady, że ambulatoryjna opieka specjalistyczna przysługuje na podstawie skierowania, ustawodawca wprowadził wyjątki wskazane w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.).

 

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są od 31 sierpnia 2017 r. dostępne bez skierowania dla osób posiadających potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

W celu zapewnienia respektowania tych praw przez placówki lecznicze Szef UdSKiOR wystosował pisma do wszystkich wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia informujące o powyższych zmianach i wzywające do przekazania stosownych wytycznych do wszystkich zakontraktowanych placówek opieki zdrowotnej – skan pisma przedstawiamy w załączeniu.

 

Od 31 sierpnia 2017 roku wprowadzono zasadę uwzględniania okresów uwięzienia lub internowania przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty jako okresów składkowych w wymiarze podwójnym.

 

 

Wzór legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych określony został Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1252).

Wzór legitymacji:

 

Lokalne uprawnienia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

W związku z Art. 13 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, który brzmi samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowychp.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystosował w dniu 20 czerwca 2017 roku pismo skierowane do prezydentów 16 miast wojewódzkich oraz 33 miast wojewódzkich sprzed reformy samorządowej z 1999 r. z prośbą o udzielenie informacji na temat pomocy udzielanej beneficjentom ustawy na terenie zarządzanych przez nich miast.

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi prezydentów miast na pismo p.o. Szefa UdSKiOR.

 

 

 

W związku z tym, iż od wejścia w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych minęły już prawie 4 lata, Szef Urzędu ponownie zwrócił się, pismem z dnia 30 stycznia 2019 roku, do prezydentów 16 miast wojewódzkich oraz 33 miast wojewódzkich sprzed reformy samorządowej z 1999 r. z prośbą o informację na temat pomocy udzielanej beneficjentom ustawy na terenie zarządzanych przez nich miast.

 

 

 

Ulgi lokalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej (miasta wojewódzkie)

 

L.P.

Miasto

Prezydent miasta

Odpowiedzi

Inne informacje

1.

Białystok

Tadeusz Truskolaski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/567/17 Rady Miasta Białystok z dn. 1.07.2017 r.

 

Informacja z korespondencji nr 14942/19 Pana Tadeusza Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, z dn. 27.02.2019 r.

 

2.

Bydgoszcz

 

Rafał Bruski

 

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dn. 28.03.2018 r.

Działacze opozycji antykomunistycznej na terenie miasta Inowrocławia są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Zarządzenia nr 119/2019 Prezydenta Miasta Inowrocławia zdn. 25.04.2019 r.

 

Informacja z korespondencji nr 16444/19 Pana Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, z dn. 6.03.2019 r.

Informacja z korespondencji nr 29890/19 Pani Ewy Witkowskiej, Z-cy Prezydenta Miasta Inowrocławia, z dn. 25.04. 2019 r.

 

3.

Gdańsk

 

Aleksandra Dulkiewicz

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

 

Informacja z korespondencji nr 17237/19 Pana Piotra Borowskiego, Z-cy Prezydenta Miasta Gdańska, z dn. 7.03.2019 r.

 

4.

Katowice

 

Marcin Krupa

 

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Od lutego 2018 r. działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Śląskich.

Informacja z korespondencji nr 34051/19 Pani Małgorzaty Moryń-Trzesimiech, Naczelnika Wydz. Polityki Społ. Urzędu Miasta Katowice z dn. 3.06.2019 r.

5.

Kielce

 

Bogdan Wenta

 

Uchwałą nr LVI/1266/2018 Rady Miasta Kielce z dn. 17.05.2018 r. został przyjęty Samorządowy Program Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, który przedstawia ofertę działań i usług realizowanych w Kielcach dla działaczy opozycji antykomunistycznej: w zakresie świadczeń mieszkaniowych -możliwość przyznania poza kolejnością lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy osobom w szczególnie trudnej sytuacji losowej;

w zakresie udogodnień komunikacyjnych - bezpłatny przejazd samochodami będącymi własnością Gminy, przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, legitymujących się orzeczonym stopniem niepełnosprawności ruchowej), imienny bilet elektroniczny na 365 dni za 1 zł.;

w zakresie udogodnień oświatowych i kulturalnych – nieodpłatny udział w imprezach będących wydarzeniami własnymi
w miejskich instytucjach kultury;

w zakresie świadczeń z pomocy społecznej - ulga w wysokości 50% odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, które z racji wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich.

Informacja z korespondencji nr 14766/19 Pana Bogdana Wenty, Prezydenta Miasta Kielce, z dn. 19.02.2019 r.

 

6.

Kraków

Jacek Majchrowski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miejskiej Miasta Krakowa z dn. 6.07. 2011 r. ( z późn. zm.).

Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził na terenie swojego województwa dla uprawnionych działaczy opozycji antykomunistycznej specjalny bilet do instytucji kultury,
z wyjątkiem wstępów do kin, za symboliczną złotówkę.

Działacze opozycji antykomunistycznej od 1 lipca 2019 r. będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Małopolskich.

Informacja z korespondencji nr 22053/19 19 Pana Andrzeja Kuliga, Z-cy Prezydenta Miasta Krakowa, z dn. 27.03.2019 r.

Informacja z serwisu prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dn. 4.06.2019 r.

7.

Lublin

 

Krzysztof Żuk

 

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin nr 720/XXVIII/2017 z dn. 30.03.2017 r.

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą też korzystać ze stałej i cyklicznej oferty kulturalnej, m.in. warsztatów tematycznych i biletów ulgowych w lubelskich instytucjach kultury.

Wydział Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Lublin podejmuje prace nad zmianą zasad wynajmowania lokali poprzez wprowadzenie dodatkowej punktacji dla osób represjonowanych, ubiegających się o mieszkanie z zasobów lokalowych miasta.

Informacja z korespondencji nr 16881/19 Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublina, z dn. 4.03.2019 r.

8.

Łódź

 

Hanna Zdanowska

 

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 18187/19 Pana Adama Wieczorka, Wiceprezydenta Miasta Łodzi, z dn. 8.03.2019 r.

9.

Olsztyn

Piotr Grzymowicz

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do 50% ulgi na przejazdy lokalnymi środkami transportu miejskiego na

podstawie Uchwały Nr LV/1049/18 Rady Miasta Olsztyna z dn. 6.11.2018 r.

Informacja z korespondencji nr 18263/19 Pani Ewy Moniki Kaliszuk, Z-cy Prezydenta Miasta Olsztyna, z dn. 6.03.2019 r.

 

10.

Opole

 

Arkadiusz Wiśniewski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 34050/19 Pana Przemysława Zycha, Z-cy Prezydenta Miasta Opola, z dn. 6.06.2019 r.

11.

Poznań

 

Jacek Jaśkowiak

 

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego na podstawie uchwały Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Informacja z korespondencji nr 32065/19 Pana Patryka Pawełczaka, Dyrektora Gabinetu Prezydenta Miasta Poznania z dn. 27.05.2019 r.

 

12.

Rzeszów

 

Tadeusz Ferenc

 

Oczekujemy na odpowiedź.

 

13.

Szczecin

Piotr Krzystek

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego na wszystkich liniach komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych; do ulg i zniżek na terenie Szczecina
w następujących instytucjach kultury: Teatr Współczesny, Teatr Lalek, Filharmonia, Muzeum Techniki i Komunikacji–Zajezdnia Sztuki, Szczecińska Agencja Artystyczna, Dom Kultury ”13 Muz”, Ośrodek Teatralny „Kana”, Trafostacja Sztuki, Dom Kultury „Klub Skolwin”, Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Słowianin”.

Informacja z korespondencji nr 16445/19 Pana Krzysztofa Soski, Z-cy Prezydenta Miasta Szczecina z dn. 6.03.2019 r.

14.

Warszawa

Rafał Trzaskowski

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie m.st. Warszawy.

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do korzystania z 35% ulgi w pociągach Kolei Mazowieckich, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na podstawie biletów jednorazowych.

Uchwała nr XI/242/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 11.04. 2019 r.

15.

Wrocław

Jacek Sutryk

Działacze opozycji antykomunistycznej od lutego 2018 r. są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Wrocławia.

Działacze opozycji antykomunistycznej są uprawnieni do 50% ulgi
w pociągach Kolei Dolnośląskich. Ulga obowiązuje we wszystkich pociągach Kolei Dolnośląskich z wyłączeniem połączeń specjalnych. Ulgą są objęte bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę.

Informacja ze strony internetowej Wrocławia, www.wroclaw.pl - zakładka: komunikacja.

 

16.

Zielona Góra

Janusz Kubicki

Oczekujemy na odpowiedź.

 

 

 

Ulgi lokalne dla działaczy opozycji antykomunistycznej (miasta wojewódzkie sprzed reformy samorządowej z 1999 r.)

 

         

1.

Biała Podlaska

Michał Litwiniuk

Oczekujemy na odpowiedź.

 

2.

Bielsko-Biała

Jarosław Klimaszewski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 16440/19 Pana Adama Ruśniaka, Z-cy Prezydenta Miasta Bielska-Białej, z dn. 5.03.2019 r.

3.

Chełm

Jakub Banaszek

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 16883/19 Pana Andrzeja Kosiniec , II Z-cy Prezydenta Miasta Chełma, z dn. 1.03.2019 r.

4.

Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Oczekujemy na odpowiedź.

 

5.

Częstochowa

Krzysztof Matyjaszczyk

Oczekujemy na odpowiedź .

 

6.

Elbląg

Witold Wróblewski

Działacze opozycji antykomunistycznej zamieszkali w Elblągu są włączeni do programu teleopieki i usług opiekuńczych poza kolejnością, posiadają pierwszeństwo do przyjęć do lekarzy, szpitala i na rehabilitację, prawo do zapomóg pieniężnych i żywnościowych, bezpłatnej pomocy prawnej, ulg lub całkowitego zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej w Elblągu.

Informacja z korespondencji nr 17849/19 Pana Andrzeja Demczuka, Dyrektora Dep. Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Elbląga, z dn. 7.03.2019 r..

7.

Gorzów Wlkp.

Jacek Wójcicki

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 14480/19 Pani Agnieszki Surmacz, Z-cy. Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dn. 18.02.2019 r.

Kolejne pismo, nr 18189/19 Pani Elizy Rudnickiej, Dyr. Spraw Społecznych U.M. Gorzowa Wlkp., z dn. 13.03.2019 r.

8.

Jelenia Góra

Jerzy Łużniak

Oczekujemy na odpowiedź.

 

9.

Kalisz

Krystian Kinastowski

Oczekujemy na odpowiedź.

 

10.

Konin

Piotr Korytkowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach MZK w Koninie.

Informacja z korespondencji nr 11019/19 Pana Piotra Korytkowskiego, Prezydenta Miasta Konina, z dn. 11.02.2019 r.

11.

Koszalin

Piotr Jedliński

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 17573/19 Pana Piotra Jedlińskiego, Prezydenta Miasta Koszalina, z dn. 7.03.2019 r.

12.

Krosno

Wojciech Bakun

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podst. Uchwały Nr LLL/84/2018 Rady Miasta Krosna z dnia 28.12.2018 r.

Informacja ze strony internetowej firmy Miejska Komunikacja Samochodowa Sp.z o.o. w Krośnie.

13.

Legnica

Tadeusz Krzakowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały nr XXIII/215/16 Rady Miasta Legnicy z dnia 25.07.2016 r.

Informacja z korespondencji nr 16452/19 Pani Jadwigi Zienkiewicz, Z-cy Prezydenta Miasta Legnicy, z dn. 4.03.2019 r.

14.

Leszno

Łukasz Borowiak

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 20678/19 Pana Macieja Kuchela, Z-cy Naczelnika Wydz. Spraw Obywatelskich Miasta Leszna, z dn. 19.03.2019 r.

15.

Łomża

Mariusz Chrzanowski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 14768/19 Pana Mariusza Chrzanowskiego, Prezydenta Miasta Łomży, z dn. 27.02.2019 r.

16.

Nowy Sącz

Ludomir Handzel

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Ulgi komunikacyjne na terenie miasta Nowego Sącz i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych na podst. Uchwały nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.11. 2018 r. posiadają osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych org. politycznych i zw. zawodowych oraz osoby, które nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych przed 4.06.1989 r.

Informacja z korespondencji nr 16913/19 Pana Artura Bochenka, Z-cy Prezydenta Miasta Nowego Sącza, z dn.6.03.2019 r.

17.

Ostrołęka

Łukasz Kulik

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Informacja z korespondencji nr 16449/19 Pana Łukasza Kulika, Prezydenta Miasta Ostrołęki, z dn. 25.02.2019 r.

18.

Piła

Piotr Głowacki

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 12766/19pana Krzysztofa Szewca, Z-cy Prezydenta Miasta Piły, z dn. 27.02.2019 r.

19.

Piotrków Trybunalski

Krzysztof Chojniak

Oczekujemy na odpowiedź.

 

20.

Płock

Andrzej Nowakowski

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 16177/19 Pana Marka Bębenisty, Dyr. Wydz. Edukacji i Kultury Miasta Płocka, z dn. 4.03.2019 r.

21.

Przemyśl

Wojciech Bakun

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 12766/19 Pana Bogusława Świeżego, Z-cy Prezydenta Miasta Przemyśla, z dn.18.02.2019 r..

22.

Radom

Radosław Witkowski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały Rady Miasta Radomia nr 755/2018 z dn. 24. 09. 2018 r. – na podstawie Radomskiej Karty Miejskiej z zakodowaną ulgą (podstawą jest legitymacja działacza opozycji wydana przez Szefa UdSKiOR).

Informacja z korespondencji nr 17574/19 Pana Konrada Frysztaka, Z-cy Prezydenta Miasta Radomia, z dn. 8.03.2019 r.

23.

Siedlce

Andrzej Sitnik

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w granicach administracyjnych miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Siedlce z dn. 30.09.2016 r.

Informacja z korespondencji nr 15222/19 Pana Andrzeja Sitnika, Prezydenta Miasta Siedlec, z dn. 27.02,2019 r.

24.

Sieradz

Paweł Osiewała

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLI/269/2017 z dn. 13. 09. 2017 r

Informacja z korespondencji nr 12436/19 Pana Pawła Osiewały, Prezydenta Miasta Sieradza, z dn. 20.02.2019 r.

25.

Skierniewice

Krzysztof Jażdżyk

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 15419/19 Pana Jarosława Chęcielewskiego, Z-cy Prezydenta Miasta Skierniewice, z dn. 28.02.2019 r.

26.

Słupsk

Krystyna Danilecka - Wojewódzka

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Miasta Słupska nr XL/521/17 z dn. 28.06.2017 r.

Informacja z korespondencji nr 14767/19 Pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej, Prezydenta Miasta Słupska, z dn. 25.02.2019 r.

27.

Suwałki

Czesław Renkiewicz

Oczekujemy na odpowiedź.

 

28.

Tarnobrzeg

Dariusz Bożek

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać z ulgowych przejazdów komunikacją miejską ze zniżką 50% na podstawie Uchwały Rady Miasta Tarnobrzega
z dn.27.02.2019 r.

Informacja z korespondencji nr 16884/19 Pana Mirosława Pluty, Z-cy Prezydenta Miasta Tarnobrzega, z dn.5.03.2019 r.

29.

Tarnów

Roman Ciepiela

Brak specjalnych uprawnień dla działaczy opozycji antykomunistycznej.

Informacja z korespondencji nr 17575/19 Pani Doroty Krakowskiej, Z-cy Prezydenta Miasta Tarnowa,
z dn.11.03.2019 r.

30.

Toruń

Michał Zaleski

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać
z ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Toruniu na podstawie Uchwały Rady Miasta Torunia nr 776/17 z dn. 28.12.2017 r..

Informacja z korespondencji nr 15881/19 Pana Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia, z dn. 28.02.2019 r.

31.

Wałbrzych

Roman Szełemej

Działacze opozycji antykomunistycznej mogą korzystać
z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na podstawie uchwały Rady Miasta Wałbrzycha

Informacja z korespondencji nr 16443/19 Pana Romana Szełemeja, Prezydenta Miasta Wałbrzycha, z dn. 1.03.2019 r.

32.

Włocławek

Marek Wojtkowski

Oczekujemy na odpowiedź.

 

33.

Zamość

Andrzej Wnuk

Oczekujemy na odpowiedź.

 

 

 

W 10 maja 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw. W wyniku ww. nowelizacji: