Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 7 kwietnia br. realizuje program dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dedykowany weteranom - członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. Program ma charakter pilotażowy i będzie trwał do dnia 31 sierpnia 2017 roku lub do dnia wyczerpania przeznaczonych na jego realizację środków finansowych (jeżeli nastąpi to wcześniej).

 

Zasady:

1. Pomoc pieniężną na dofinansowanie aparatów słuchowych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanej osoby – członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP,

2. Z uwagi na ograniczoność środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, pomoc będzie przyznawana w kolejności zgłoszeń, według daty wpływu kompletnych wniosków o przyznanie pomocy,

3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu jednorazowo maksymalnie dwóch aparatów słuchowych - w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym aparacie na każde ucho),

4. Dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego może być przyznane po przedłożeniu faktury pro forma albo faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę.

 

Założenia
Faktura VAT Faktura pro forma
Konieczność załączenia do wniosku kopii faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł. Konieczność załączenia do wniosku kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe potwierdzonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz faktury pro forma. Faktura pro forma powinna uwzględniać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł.
Faktura VAT powinna być wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zlecenie na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe oraz faktura pro forma powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Faktura VAT musi być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy. Faktura pro forma powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy
Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu słuchowego/aparatów słuchowych a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto za jeden aparat. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości do 100% różnicy pomiędzy ceną całkowitą aparatu/aparatów a dofinansowaniem z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł, ale nie więcej niż 5 000 zł brutto za jeden aparat.
Dofinansowanie nie może być przyznane na podstawie faktury VAT, w której brak jest informacji o dofinansowaniu z NFZ lub innych źródeł. Dofinansowanie nie może być przyznane na podstawie faktury pro forma, w której brak jest informacji o dofinansowaniu z NFZ lub innych źródeł.
Dofinansowanie może być przyznane raz na 5 lat. Dofinansowanie może być przyznane raz na 5 lat.
Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu aparatu/aparatów i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy. Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy sklepu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury pro forma.
Wzór wniosku Wzór wniosku