Pomoc pieniężna przyznawana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, na wniosek osoby uprawnionej.

 

Pomoc pieniężna może być przyznana osobom uprawnionym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, a w szczególności na pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych, zakupu ułatwiających pracę i życie środków pomocniczych, innych niż określone wyżej wymienione, dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa, opłacania pomocy pielęgnacyjnej.

 

Pomoc pieniężna przyznawana jest, jeżeli:

dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekroczy kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 2420 zł);

dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekroczy kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 1650 zł).

 

Pomoc pieniężna może być przyznana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego życie osobie całkowicie niezdolnej do pracy i do samodzielnej egzystencji - w przypadku gdy dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej lub dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 300% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 3300 zł).

 

Pomoc pieniężna jest przyznawana w formie:

pomocy jednorazowej (wniosek - DOC / PDF):

1) w przypadku trudnej sytuacji materialnej, a także zaistnienia zdarzeń losowych – do wysokości 150% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 1650 zł),

2) na częściowe pokrycie kosztów:

a) zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ułatwiających pracę i życie;

b) dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa do wysokości 300% najniższej emerytury (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 3300 zł).

Pomoc pieniężna jednorazowa przyznawana jest nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

 

pomocy okresowej (wniosek - DOC / PDF): do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie (od dnia 1 marca 2019 roku jest to kwota 1100 zł), w szczególności na:

a) zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne;

b) usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia.

Pomoc pieniężna w formie okresowej przyznawana jest na okres do 6 miesięcy.

 

Pomoc pieniężna jest wolna od podatku oraz nie jest wliczana do dochodu wyliczanego na potrzeby dodatku mieszkaniowego i pomocy społecznej.