W związku z zawierającym kłamliwe „informacje” artykułem „Urzędnicy od kombatantów wylatają 3 mln zł”, zamieszczonym w gazecie Super Express w dniu 2 stycznia 2019 r., Urząd przedstawia poniższe informacje, zaprzeczające tezom artykułu.

 

Zgodnie z przepisami prawa określającymi właściwość rzeczową Urzędu do jego głównych zadań należy podejmowanie inicjatyw związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Jedną z form realizacji tego zadania jest organizacja uroczystości rocznicowych w miejscach chwały polskiego oręża i martyrologii naszych rodaków, które znajdują się w kraju i za granicą. Na uroczystości te Urząd zaprasza uczestników tych wydarzeń, którzy rozsiani są po całym świecie (dotyczy to zwłaszcza żołnierzy polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy z oczywistych powodów nie mogli wrócić do kraju po zakończeniu wojny). Jest dla nas oczywistym, że skoro ich zapraszamy, to powinniśmy pokrywać koszty ich przylotu i zakwaterowania w godnych warunkach. Zatem beneficjentami usług, na które jest ogłoszony przetarg, będą weterani walk o niepodległość i ofiary represji oraz ich opiekunowie (w związku z faktem, że kombatanci dobiegają już prawie 100 lat, zbędne jest rozwodzenie się nad potrzebą towarzyszenia im w podróży opiekunów). Kłamliwe jest zatem stwierdzenie artykułu, że beneficjentami przelotów będą urzędnicy i politycy.

 

Wysokość kwoty przetargu (3 mln zł) nie oznacza, że taka kwota w ciągu 2 lat zostanie wydana – rozstrzygnięcie przetargu oznaczać będzie jedynie możliwość zakupu usług transportu lotniczego i zakwaterowania w hotelach za taką kwotę przez Urząd i nie będzie nas obligowała do wydatkowania całej sumy zamówienia.

 

Wysokość kwoty jest pochodną ilości zaplanowanych przez Urząd uroczystości i wynika z naszych doświadczeń przy organizacji tego typu wydarzeń. Rok 2019 i 2020 to „okrągłe” rocznice wydarzeń, które miały miejsce w 1939 r., 1940 r., 1944 r., 1945 r. i 1989 r., a więc wydarzeń kluczowych biorąc pod uwagę misję Urzędu. Na uroczystości je upamiętniające zamierzamy zapraszać kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i ofiary represji rozsiane po całym świecie. Koszty związane jedynie z przylotem tych osób przedstawiamy poniżej na przykładzie kosztów poniesionych na dwie uroczystości organizowane przez Urząd w roku ubiegłym.

 

Na uroczystości pod Monte Cassino Urząd zaprosił w roku bieżącym 30 kombatantów i ich opiekunów – tylko koszt biletów lotniczych dla nich wyniósł 211 tys. zł. Na wysokość tej kwoty wpłynęły dwie okoliczności: po pierwsze, cześć z zaproszonych kombatantów przyleciała z Ameryki Płd. i Płn. (które to przeloty są droższe niż przeloty z krajów europejskich), a po drugie ze względu na wiek weteranów i stan zdrowia niektórych z nich zapewniliśmy im przelot w warunkach możliwie jak najbardziej komfortowych (na komforcie tych, którym zawdzięczamy wolność, nie zamierzamy bowiem oszczędzać).

 

Z kolei organizując we wrześniu 2018 roku w Warszawie Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość RP zaprosiliśmy nań weteranów z całego świata i sam koszt biletów lotniczych dla nich wyniósł 489 tys. zł (96 osób) – tu również w kilku wypadkach polskim weteranom z Australii, Nowej Zelandii i USA zapewniliśmy przelot w maksymalnie wygodnych warunkach.

 

Jak już wspominano wyżej, w latach 2019 - 2020 przypadają „okrągłe” rocznice wielu wydarzeń historycznych, które – realizując nasz prawny obowiązek - zamierzamy upamiętnić stosownymi uroczystościami w kraju i za granicą, na które zaprosimy weteranów walk o niepodległość zamieszkałych na całym świecie, pokrywając koszty ich podróży i zakwaterowania. Urząd zamierza zorganizować również Światowy Zjazd Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, których duża część również zamieszkuje za granicą, zmuszona swego czasu przez reżim do wyjazdów z Polski.

 

Wobec zamieszczenia przez Super Express informacji kłamliwych i wprowadzających w błąd opinię publiczną, Urząd zamierza podjąć działania prawne, które zapobiegną dalszemu naruszania prawa i dobrych obyczajów przez ową gazetę.

 

Wydział Prezydialny

Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Warszawa, 2 stycznia 2019 r.